Nieuws

Prive gedeelte appartementsrecht

Volgens artikel 5:111 sub a BW moet in de akte van splitsing van een appartementencomplex nauwkeurig worden omschreven welke gedeelten van het gesplitste gebouw of de gesplitste grond bestemd zijn om als privégedeelte te worden gebruikt. Deze omschrijving kan plaatsvinden door verwijzing naar de splitsingstekening, waarin de begrenzing van de privégedeelten wordt aangegeven. In de praktijk blijkt regelmatig dat de akte van splitsing en de splitsingstekening onvoldoende duidelijkheid verschaffen over hetgeen tot de privégedeelten behoort. Dit blijkt weer eens duidelijk uit twee recent gepubliceerde uitspraken van het Gerechtshof Amsterdam d.d. 31 januari 2012, LJN: BV8889 en Hoge Raad 16 maart 2012, LJN: BV1771.

Inschrijfplicht KvK

Op 22 november 2011 heeft de Tweede Kamer de motie ‘Verhoeven/Bochove’ aangenomen. In de motie verzoekt de Tweede Kamer de regering te onderzoeken welke stappen gezet kunnen worden om de verplichte inschrijving voor VvE’s bij de Kamer van Koophandel te beëindigen en de Tweede Kamer hierover in het eerste kwartaal van 2012 te informeren.

Beheerder failliet

Op 17 januari 2012 is Redema “VvE” BV h.o.d.n. Redema VvE te Nieuwegein door de rechtbank in Utrecht failliet verklaard. De gefailleerde vennootschap zou gelden van VvE’s hebben doen overmaken naar bankrekeningen op haar naam. Voorshands moet er rekening mee gehouden worden, dat de curator in het faillissement in dat geval verplicht is deze banktegoeden te rekenen tot het vermogen van de failliete vennootschap. De betreffende VvE’s zouden uit hoofde van de beheerovereenkomst in dat geval weliswaar direct een aanspraak op terugbetaling uit het faillissement hebben. Echter, vanwege het faillissement zou dat een concurrente vordering tot terugbetaling opleveren, welke zij ter verificatie bij de curator kunnen indienen. In dat geval worden de door de beheerder beheerde bedragen uitgekeerd aan de VvE’s voor zover de stand van de boedel dat toelaat. De wet geeft de VvE in dit geval geen preferente positie boven andere schuldeisers.

Pagina's

Postbus 10620
2501 HP Den Haag
070 363 89 43

info@zkvb.nl
KvK 54278333